Knjižnica Logatec

Svet Knjižnice Logatec

Tržaška cesta 44

1370 Logatec

Na podlagi sklepa Sveta zavoda Knjižnice Logatec razpisuje prosto delovno mesto

DIREKTORJA (m/ž)

za mandat petih let, s polnim delovnim časom. Nastop dela s 1. 9. 2023.

Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati:

  • univerzitetna izobrazba družboslovne ali humanistične smeri,
  • opravljen strokovni izpit iz bibliotekarske stroke. Če izbrani kandidat nima opravljenega bibliotekarskega izpita, ga mora opraviti v roku enega leta od datuma začetka mandata.
  • najmanj pet let delovnih izkušenj v knjižnični dejavnosti,
  • organizacijske in vodstvene sposobnosti, ki naj bodo razvidne iz dosedanjega dela in predloženega programa dela.

Kandidati morajo  poleg dokazil o izpolnjevanju pogojev priložiti še:

  • potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije,
  • dokazila o delovni dobi,
  • potrdilo o nekaznovanosti oziroma da kandidat ni v kazenskem postopku (izdaja pristojno sodišče).

Kandidati naj ponudbe v pisni obliki s priporočeno pošto s pripisom na kuverti »Razpis za direktorja« pošljejo do vključno 16. 2. 2023 na naslov:

Knjižnica Logatec

Svet Knjižnice Logatec

Tržaška cesta 44

1370 Logatec

Upoštevane bodo le pravočasno oddane in vsebinsko popolne vloge.

Kandidate bomo o izboru obvestili v zakonitem roku.

(Skupno 287 obiskov, današnjih obiskov 1)