Pravilnik knjižnice

Na podlagi Zakona o knjižničarstvu (Ur. l. RS, št. 87/01, 96/02 – ZUJIK in 92/15), Uredbe o osnovnih storitvah knjižnic (Ur. l. RS, št. 29/2003), Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS št. 94/2007 in 177/20) in Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Logatec (Ur. l. RS, št. 65/93, Logaške novice št. 2-3/98, 12/03 in 4/09) je direktor Knjižnice Logatec na podlagi soglasja Sveta Knjižnice Logatec, podanega na seji dne 14. 3. 2022, sprejel naslednji

PRAVILNIK O SPLOŠNIH POGOJIH POSLOVANJA KNJIŽNICE LOGATEC

UVODNE DOLOČBE

1. člen
(predmet pravilnika)

Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja Knjižnice Logatec (v nadaljevanju: Pravilnik) ureja način poslovanja ter odnose med Knjižnico Logatec (v nadaljevanju: knjižnica) in fizičnimi osebami kot uporabniki njenih storitev ter pravnimi osebami kot kolektivnimi uporabniki njenih storitev.

Pravilnik določa:

⦁ etiko poslovanja;
⦁ poslovanje knjižnice z uporabniki in člani;
⦁ medsebojne pravice in dolžnosti knjižnice, uporabnikov in članov knjižnice;
⦁ časovne in druge omejitve pri uporabi knjižnice, njenih storitev in izposoji gradiva;
⦁ jezik poslovanja;
⦁ vrsto in cenik storitev.

V besedilu Pravilnika zapisani izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.

Pravilnik je dostopen na vpogled v vseh enotah knjižnice in na spletni strani knjižnice.

ETIKA POSLOVANJA

2. člen
(etična načela)

Knjižnica pri svojem poslovanju upošteva načela Etičnega kodeksa slovenskih knjižničarjev in Kodeksa ravnanja javnih uslužbencev.

Knjižnica ter njeni člani in uporabniki knjižničnih storitev in opreme so dolžni upoštevati zakonske predpise o avtorski in sorodnih pravicah, o zaščiti podatkov, zlasti osebnih, o varstvu zdravja pri delu, o pravici informiranja ter druge ustavne in zakonske določbe.

3. člen
(Knjiga pritožb in pohval)

Člani knjižnice in njeni uporabniki lahko poslovanje knjižnice pohvalijo ali podajo pritožbo. V ta namen se pri izposojevalnem pultu vseh enot in oddelkov knjižnice nahaja Knjiga pritožb in pohval, v katero lahko vpišejo svoje pripombe, predloge, pohvale, pritožbe. Na pisno pritožbo je dolžna knjižnica odgovoriti v roku trideset (30) dneh od prejema pritožbe.

POSLOVANJE KNJIŽNICE Z UPORABNIKI

4. člen
(organizacijske enote in jezik poslovanja)

Knjižnica Logatec je splošna knjižnica in zadovoljuje informacijske, kulturne, izobraževalne in socialne potrebe svojih uporabnikov in članov, s katerimi posluje v sledečih enotah na naslovih:

1. Osrednja Knjižnica – Knjižnica Logatec, Tržaška cesta 44, 1370 Logatec;
2. Krajevna knjižnica Rovte, Rovte 100, 1373 Rovte;
3. Krajevna knjižnica Hotedršica, Hotedršica 64, 1372 Hotedršica;
4. Krajevna knjižnica Vrh Svetih Treh Kraljev, Vrh Svetih Treh Kraljev 19, 1373 Rovte.

Jezik poslovanja v knjižnici je slovenščina.

5. člen
(obratovalni čas)

Obratovalni čas knjižnice je čas, ko je knjižnica odprta in izvaja storitve za člane in uporabnike knjižnice.

Knjižnica je odprta v naslednjem obratovalnem času za delo z uporabniki:

Knjižnica Logatec

PON 9.00-19.00
TOR 12.00-19.00
SRE 9.00-19.00
ČET 12.00-19.00
PET 9.00-19.00
SOB 8.00-13.00 Krajevna knjižnica Rovte

PON 15.00-19.00
TOR 15.00-19.00
ČET 15.00-19.00
Krajevna knjižnica Hotedršica

SRE 16.00-19.00
PET 16.00-19.00 Krajevna knjižnica Vrh Svetih Treh Kraljev

TOR 12.30-14.00
PET 17.00–19.00

Knjižnica ima v poletnih mesecih poletni delovni čas, ki velja od 1. julija do 31. avgusta:

Knjižnica Logatec

PON 8.00-15.00
TOR 12.00-19.00
SRE 8.00-15.00
ČET 12.00-19.00
PET 8.00-15.00 Krajevna knjižnica Rovte

TOR 9.00-12.00
ČET 15.00-19.00

Krajevna knjižnica Hotedršica

SRE 16.00-19.00
Krajevna knjižnica Vrh Svetih Treh kraljev

PET 17.00–19.00

V predprazničnem času ima knjižnica naslednji obratovalni čas za delo z uporabniki:
– 30. april 8h – 12h;
– 24. december 8h – 12h;
– 31. december 8h – 12h.

Knjižnico oziroma posamezni oddelek se lahko s podanim soglasjem Sveta zavoda za določen čas zapre zaradi upravičenih razlogov, kot so preurejanje ali popisi gradiva, selitve, prenove prostorov in nepredvideni dogodki. V času zaprtja posamezne knjižnice obveznosti uporabnikov do knjižnice oziroma posameznega oddelka mirujejo.

Obratovalni čas je objavljen na vidnem mestu ob vhodu v knjižnico in na spletni strani knjižnice.

Knjižnica na primeren način z obveščanjem v prostorih knjižnice, na spletni strani in na druge načine obvešča javnost o obratovalnem času ter posreduje druge informacije, ki so pomembne za poslovanje knjižnice z uporabniki.

6. člen
(cenik storitev)

Plačljive storitve knjižnice so opredeljene v ceniku, ki je dodan k temu Pravilniku, in ga sprejema direktor s soglasjem Sveta knjižnice do konca tekočega leta za naslednje leto.

7. člen
(osnovne storitve knjižnice)

Knjižnica izvaja storitve za otroke, mladostnike in odrasle ter za posebne skupine uporabnikov in omogoča naslednje osnovne storitve:

⦁ vpogled v knjižnične zbirke v prostem pristopu in njihovo uporabo;
⦁ uporabo javnih knjižničnih katalogov, vzajemnega kataloga in drugih podatkovnih zbirk in informacijskih virov;
⦁ dostop do splošno dostopnih elektronskih virov javnih oblasti in njihovo uporabo;
⦁ posredovanje informacij o gradivu in iz gradiva;
⦁ izposojo knjižničnega gradiva v knjižnici in na dom;
⦁ izposojo e-gradiva registriranim članom Knjižnice preko portala Audibook in Biblos;
⦁ medknjižnično izposojo;
⦁ usposabljanje uporabnikov za uporabo knjižnice;
⦁ pomoč in svetovanje pri iskanju gradiv, informacij in uporabi knjižnice;
⦁ seznanjanje z novostmi v knjižnici;
⦁ preslikovanje knjižničnega gradiva, ki je v lasti knjižnice;
⦁ rezerviranje knjižničnega gradiva;
⦁ uporabo tehnične opreme, namenjene uporabnikom;
⦁ dostop do svetovnega spleta;
⦁ dostop do dejavnosti in prireditev.

8. člen
(brezplačne osnovne storitve)

Brezplačne osnovne storitve knjižnice so:

⦁ dostop do knjižničnega gradiva, njegova uporaba v prostorih knjižnice ter izposoja gradiva v čitalnice in na dom;
⦁ seznanjanje z novostmi;
⦁ rezerviranje gradiva;
⦁ dostop in uporaba splošno dostopnih elektronskih virov in gradiv javnih oblasti;
⦁ dostop in uporaba zakupljenih podatkovnih zbirk in drugih informacijskih virov – v skladu s pogodbenimi določili in viri financiranja;
⦁ posredovanje enostavnih informacij o gradivu in iz gradiva, ki je v lasti knjižnice;
⦁ informiranje uporabnikov o poslovanju in organiziranosti knjižnice;
⦁ izdajanje informativnih publikacij v tiskani in elektronski obliki;
⦁ usposabljanje uporabnikov za samostojno iskanje informacij o gradivu knjižnice in drugem dostopnem gradivu, za uporabo vzajemnega kataloga in drugih katalogov knjižnice ter za uporabo tehničnih pripomočkov, ki so v javni uporabi v knjižnici;
⦁ promocija knjižničnih zbirk;
⦁ prireditve.

9. člen
(knjižnično gradivo)

Knjižnica zbira, obdeluje in hrani naslednje knjižnično gradivo (v nadaljevanju: gradivo):

⦁ knjižno gradivo oz. monografske in serijske publikacije (knjige, brošure, časniki, časopisi, almanahi, koledarji, zborniki, diplomska dela, standardi …);
⦁ neknjižno gradivo (DVD-ji, CD plošče, CD-romi, kartografsko, slikovno gradivo, glasbeni tiski, rokopisno gradivo, družabne igre itd.);
⦁ elektronsko gradivo.

MEDSEBOJNE PRAVICE IN DOLŽNOSTI KNJIŽNICE, UPORABNIKOV IN ČLANOV KNJIŽNICE

10. člen
(uporabnik)

Uporabnik knjižnice je fizična ali pravna oseba, ki uporablja prostore in opremo knjižnice, njeno gradivo in storitve. Uporabnik se je dolžan ravnati po določbah tega pravilnika.

11. člen
(član)

Član knjižnice je uporabnik, ki se včlani v knjižnico in se s podpisom pristopne izjave obveže, da bo spoštoval določila Pravilnika. Ob vpisu prejme člansko izkaznico.

12. člen
(pogoji za vpis)

Ob vpisu mora uporabnik predložiti osebno izkaznico ali potni list ter izpolniti in podpisati pristopno izjavo.

Otroci do dopolnjenega 14. leta starosti se lahko vpisujejo le ob prisotnosti staršev ali skrbnikov, ki predložijo svoj in otrokov osebni dokument in podpišejo vpisni list.

Mladostniki od 15. do 18. leta starosti se lahko ob predložitvi osebnega dokumenta in s podpisom vpisnega lista vpisujejo samostojno. Za izpolnjevanje njihovih obveznosti do knjižnice odgovarjajo starši ali skrbniki. Če knjižničar dvomi v resničnost navedenih podatkov v pristopni izjavi, ima ob njihovem vpisu pravico zahtevati prisotnost staršev oziroma skrbnikov in predložitev njihovega osebnega dokumenta.

Pred vpisom bodočim članom knjižničar omogoči vpogled v ta Pravilnik. Ob vpisu člani prejmejo informacije o poslovanju in storitvah knjižnice ter splošnih pogojih poslovanja.

13. člen
(sprememba osebnih podatkov)

Član je dolžan obvestiti knjižnico o vsaki spremembi naslova bivališča ali naslova pravne osebe ter osebnih ali kontaktnih podatkov najkasneje v osmih (8) dneh po spremembi. V primeru spremembe podatkov mora član v knjižnici predložiti osebni dokument ali ustrezno dokazilo. V nasprotnem primeru nosi član vse posledice, ki bi nastale zaradi tega, ker knjižnica z njim ni mogla vzpostaviti stika.

14. člen
(varstvo osebnih podatkov)

Knjižnice imajo za potrebe izvajanja dejavnosti, zavarovanja knjižničnega gradiva ter nudenja posebnih ugodnosti določenim kategorijam članov pravico, da v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov zbirajo in obdelujejo naslednje osebne podatke svojih članov:
⦁ ime in priimek,
⦁ datum in kraj rojstva,
⦁ naslov stalnega oziroma začasnega bivališča,
⦁ kategorijo člana,
⦁ podatke za obveščanje (telefonska številka oziroma naslov elektronske pošte).

Z osebno privolitvijo člana knjižnica zbira tudi podatek o izobrazbeni ravni, ki ga uporablja za potrebe načrtovanja nabave knjižničnega gradiva ter organizacije storitev za ciljne skupine članov.

Osebni podatki o članih se vodijo še eno leto od poteka članstva v knjižnici, nato pa se izbrišejo v skladu z Zakonom o knjižničarstvu in Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Če neaktivni član do knjižnice nima poravnanih vseh obveznosti, se njegovi osebni podatki izbrišejo takrat, ko so poravnane vse njegove obveznosti do knjižnice.

15. člen
(obveščanje in komunikacija)

Član si sam dodeli geslo v sistemu COBISS+ »Moja knjižnica« ali v mobilni aplikaciji mCOBISS. Knjižnica mu pošlje povezavo preko e-maila. Član geslo potrebuje za:
⦁ naročanje oziroma rezervacijo gradiva;
⦁ podaljševanje roka izposoje;
⦁ pregled izposojenega gradiva;
⦁ za oddaljen dostop do baz podatkov;
⦁ za izposojo e-knjig preko portala Biblos,
⦁ za izposojo zvočnih knjig preko portala Audibook.

Obveščanje uporabnikov je možno preko uporabniških e-naslovov, SMS-ov oziroma potisnih sporočil. Član lahko sam izbere v storitvi »Moja knjižnica« (COBISS+) obvestila, ki jih želi prejemati:
⦁ obvestilo o poteku rezervacije;
⦁ obvestilo o prispelem rezerviranem gradivu;
⦁ obvestilo o poteku roka izposoje;
⦁ obvestilo o skorajšnjem opominu;
⦁ obvestilo o poteku članstva;
⦁ splošna obvestila;
⦁ obvestila o neporavnanih terjatvah.

Knjižnica ni odgovorna, če odposlana elektronska sporočila uporabniku niso dostavljena, zato tudi ne odgovarja za posledice nedostavljenih odposlanih avtomatskih e-obvestil.

16. člen
(pregled evidenc)

Arhiv izposoje posameznega člana lahko pregleduje le knjižničar zaradi:
⦁ reševanja nesporazumov ob izposoji,
⦁ sledenja gradivu zaradi poškodb.

Izpisov za bralčeve osebne potrebe (evidenca prebranih knjig) knjižnica ne izdeluje.

Podatkov o izposoji drugih članov ne posredujemo, prav tako ne podatkov, kdo si je izposodil določeno gradivo.

17. člen
(prenehanje članstva)

Članstvo v knjižnici preneha:

⦁ s sklepom direktorja knjižnice o izključitvi člana zaradi grobih kršitev Pravilnika;
⦁ s pisno izjavo člana, da želi prekiniti članstvo v knjižnici;
⦁ avtomatično, eno leto po zadnjem podaljšanju članstva oz. obiska v knjižnici, če ima član poravnane vse obveznosti do knjižnice;
⦁ ob smrti fizične osebe.

Izpis člana je možen samo, če ima član poravnane vse obveznosti do knjižnice.

18. člen
(omejitev obiska in uporabe knjižničnih storitev)

Članom in uporabnikom knjižnice, ki večkrat neredno vračajo gradivo, gradivo ali knjižnični inventar namerno ali iz malomarnosti poškodujejo, nimajo poravnanih finančnih obveznosti do knjižnice ali v primeru ponavljajočih se ostalih kršitvah Pravilnika, lahko direktor s sklepom omeji ali v celoti odvzame pravico do uporabe knjižničnih storitev in obiskovanja knjižnice, bodisi za določeno časovno obdobje bodisi trajno.

Ti člani so ob tem dolžni poravnati vse svoje obveznosti do knjižnice, v nasprotnem primeru ima knjižnica pravico njihove obveznosti izterjati ali predati terjatve v izterjavo zunanjemu izvajalcu.

19. člen
(članarine)

Strošek članarine knjižnica zaračunava po veljavnem ceniku, ki ga določi direktor ob soglasju Sveta zavoda.

Članarino plačajo člani ob vpisu in jo obnavljajo letno za obdobje 12 mesecev vnaprej.

Člani do 18. leta starosti so plačila članarine oproščeni, prav tako tudi člani ZBDS s plačano članarino za tekoče leto, brezposelni, iskalci zaposlitve, prejemniki socialne pomoči, invalidne osebe in skrbniki invalidnih oseb. Osebe, ki imajo pravico do oprostitve plačila članarine, morajo svoj status izkazati z ustreznim potrdilom.

20. člen
(članska izkaznica)

Ob uporabi storitev knjižnice mora član obvezno predložiti člansko izkaznico ali veljavni osebni dokument.

Članska izkaznica je stalna, neprenosljiva in veljavna v vseh enotah knjižnice. Uporabiti jo sme le član, na čigar ime je izdana. Član je za uporabo, zlorabo, uničenje ali izgubo svoje članske izkaznice osebno odgovoren.

Za člansko izkaznico člana do 18. leta starosti odgovarjajo starši ali skrbniki, vendar si z otrokovo izkaznico ne morejo izposojati gradiva zase.

Za otroke do 15. leta je dovoljeno, da si zanje gradivo z Oddelka za mladino izposodijo starši s predložitvijo otrokove izkaznice.

21. člen
(izguba, zloraba in poškodovanje članske izkaznice)

Član je o izgubi svoje članske izkaznice knjižnico dolžan takoj obvestiti, sicer je za morebitno zlorabo odgovoren sam.

Stroške za nadomestilo izgubljene ali uničene izkaznice ter za nadomestilo izkaznice zaradi spremembe imena ali priimka krije član sam.

Ob sumu zlorabe članske izkaznice ima knjižničar pravico, da na osnovi veljavnega osebnega dokumenta preveri točnost osebnih podatkov.

22. člen
(pravice članov)

Član s poravnano članarino za tekoče leto in poravnanimi ostalimi obveznostmi do knjižnice ima pravico, da:

⦁ si izposoja knjižnično gradivo na dom;
⦁ uporablja kataloge in druge informacijske vire knjižnice;
⦁ dostopa do e-storitev, ki jih knjižnica ponuja na svoji spletni strani;
⦁ si izposoja knjižnično gradivo z medknjižnično izposojo;
⦁ dobiva obvestila knjižnice o skorajšnjem poteku roka izposoje in o prispelem rezerviranem gradivu preko elektronskega servisa »Moja knjižnica« v sistemu COBISS+ in mobilne aplikacije mCOBISS;
⦁ podaljšuje izposojevalne roke izposojenega gradiva, naroči in rezervira knjižnično gradivo osebno, preko telefona, elektronskega servisa »Moja knjižnica« v sistemu COBISS+ in mobilne aplikacije mCOBISS;
⦁ pridobi informacije o gradivu in iz gradiva od zaposlenih v knjižnici;
⦁ predlaga nakup knjižničnega gradiva, pri čemer o nakupu odloča knjižnica.

Knjižnica ne prevzema odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica uporabe izposojenih AV-gradiv na napravah uporabnikov.

Za uporabo elektronskega servisa »Moja knjižnica« je odgovoren član sam.

23. člen
(pravice drugih uporabnikov)

Uporabnik, ki ni član knjižnice, ima pravico, da:

⦁ uporablja knjižnično gradivo v prostorih knjižnice;
⦁ uporablja uporabnikom namenjeno računalniško opremo;
⦁ dostopa do svetovnega spleta;
⦁ se udeležuje prireditev knjižnice.

24. člen
(knjižnični red)

Uporabniki knjižnice in njeni člani so dolžni s knjižnično opremo in prostori skrbno ravnati ter paziti na osebne predmete. Knjižnica ne odgovarja za krajo ali izgubo osebne lastnine.

Prav tako so uporabniki in člani dolžni upoštevati navodila zaposlenih v knjižnici in z njimi sodelovati ob morebitni sprožitvi varovalnega sistema v knjižnici ter ob morebitnih drugih varnostnih incidentih.

V prostorih knjižnice ni dovoljeno neprimerno obnašanje, predvsem pa:

⦁ preglasno govorjenje in vpitje;
⦁ nepooblaščeno fotografiranje ali snemanje;
⦁ nepooblaščeno fotografiranje ali snemanje otrok brez dovoljenja staršev ali skrbnikov;
⦁ se kakorkoli nedostojno vesti, nadlegovati, ogrožati ali motiti uporabnike in zaposlene (vnašati nevarne snovi in predmete, nositi neprimerne obleke, neprimerna osebna higiena ipd.) oz. se vesti na način, ki predstavlja kršitev javnega reda in miru;
⦁ uporaba mobilnega telefona na način, ki moti druge uporabnike ali zaposlene;
⦁ prehranjevanje (hrana in pijača), razen na temu namenjenih mestih;
⦁ kajenje, uživanje alkoholnih pijač in drog v prostorih knjižnice ali pred njimi;
⦁ uničevanje gradiva, opreme in prostorov;
⦁ vstopanje v delovna območja zaposlenih brez povabila;
⦁ nenamenska uporaba računalnikov;
⦁ verbalno nasilje in drugo nasilno obnašanje.

Zaposleni v knjižnici imajo pravico opomniti in iz knjižnice odstraniti vsakogar, ki moti osebje, uporabnike in člane knjižnice ali kako drugače krši knjižnični red. Če še vedno ni mogoče zagotoviti spoštovanja knjižničnega reda, lahko zaposleni v knjižnici pokliče pooblaščeno varnostno službo, v nujnih primerih pa policijo, ki motečega uporabnika ali člana odstrani iz prostorov knjižnice.

Za primerno obnašanje in varnost otrok v knjižnici odgovarjajo starši oz. njihovi spremljevalci. Knjižnica ne odgovarja za posledice, ki bi nastale zaradi otrokovega neprimernega obnašanja ali njegovega neprimernega načina uporabe knjižnične opreme. Knjižnica prav tako ne prevzema odgovornosti za otroke, ki se  v prostorih knjižnice nahajajo brez spremstva oz. nadzora staršev ali skrbnikov.
ČASOVNE IN DRUGE OMEJITVE PRI UPORABI KNJIŽNICE, NJENIH STORITEV IN IZPOSOJI GRADIVA

25. člen
(izposoja gradiva na dom)

Knjižnica večino svojega gradiva izposoja na dom.

Knjižnica ne izposoja na dom tistega gradiva, ki je namenjeno izključno uporabi v knjižnici in je v katalogu ustrezno označeno (npr. gradivo iz študijske čitalnice, arhivsko gradivo, seminarske in diplomske naloge, magistrska in doktorska dela, zadnje številke časopisov in revij, gradiva sej Občinskega sveta).

V primeru, da zaradi tehničnih težav računalniška izposoja ne deluje, lahko člani gradivo le vračajo.

Knjižnično gradivo si lahko član izposoja na dom le ob predložitvi svoje članske izkaznice. Brez članske izkaznice lahko član gradivo zgolj vrne ali podaljša. Član si ne more izposoditi več izvodov istega naslova hkrati, razen če si gradivo izposodijo javne ustanove, npr. vrtci, šole, bolnišnice. O številu izposojenih izvodov istega naslova v takšnem primeru odloči knjižničar.

Za gradivo, ki je izposojeno na člansko izkaznico, je v celoti odgovoren nosilec članske izkaznice.

Član, ki ima finančne obveznosti do knjižnice, zabeležene več kot enaindvajset (21) dni, in ki ni vrnil izposojenega gradiva, ki je zapadlo v zamudnino, opomin ali terjatev, si do poravnave obveznosti ne more podaljšati, naročiti oziroma rezervirati gradiva v nobeni enoti knjižnice.

26. člen
(izpis o evidenci stanja)

Knjižnica ob vsaki opravljeni transakciji članu izda izpis o evidenci stanja. Član je na izpisu dolžan takoj preveriti pravilnost podatkov o gradivu, izposojevalne roke in morebitne podatke o rezerviranem gradivu ali neporavnanih obveznosti ter knjižničarja opozoriti na ugotovljene nepravilnosti.

Reklamacije se upoštevajo le na podlagi računa oziroma računalniškega izpisa knjižničnega gradiva.

27. člen
(dolžnosti člana pri izposoji gradiva)

Član je izposojeno gradivo dolžan varovati pred izgubo in poškodbami. V knjige ni dovoljeno vpisovati opomb in drugih znakov, podčrtavati besedil ali povzročati drugih poškodb na gradivu. Dolžnost člana je, da izposojeno knjižnično gradivo pred izposojo pregleda in knjižničarja takoj opozori na vidne poškodbe oziroma manjkajoče dele, sicer odgovarja za škodo sam.

Izposojenega knjižničnega gradiva član ne sme posojati drugim osebam, četudi so vpisane v knjižnico.

28. člen
(izgubljeno ali poškodovano gradivo)

Za izgubljeno, poškodovano, nepopolno ali uničeno vrnjeno gradivo knjižnica članu zaračuna odškodnino.

Član, ki ne vrne knjižničnega gradiva, ga mora nadomestiti z novim izvodom ali poravnati odškodnino. Višino odškodnine za izgubljeno gradivo, ki ga v času plačila odškodnine ni več na trgu, določi knjižnica.

Če član izgubi posamezni del gradiva, mora povrniti stroške, ki so določeni v ceniku, oziroma stroške celotnega kompleta.

Kadar uporabnik vrne poškodovano knjižnično gradivo, mu knjižnica zaračuna stroške vezave in opreme. Člani ne smejo sami lepiti ali kakorkoli drugače popravljati poškodovanega knjižničnega gradiva.

29. člen
(izposojevalni roki)

Izposojevalni roki za knjižnično gradivo so:
⦁ enaindvajset (21) dni za knjižno gradivo in knjižno gradivo s pripadajočimi prilogami;
⦁ enaindvajset (21) za serijske publikacije (razen zadnje številke);
⦁ enaindvajset (21) za neknjižno gradivo (CD-ji, CD-romi in DVD-ji);
⦁ enaindvajset (21) za jezikovne tečaje na CD-romu zvočne knjige in igrače;
⦁ štirinajst (14) za elektronske knjige preko Biblosa in zvočne knjige preko Audibooka.

Če je zadnji dan roka za vrnitev izposojenega gradiva na dan, ko je knjižnica zaprta, se rok vračila prenese na prvi naslednji delovni dan.

30. člen
(podaljševanje izposojevalnega roka)

Izposojeno gradivo lahko član podaljša največ dvakrat (2x), razen videokaset, CD-jev, CD-romov, obveznega šolskega branja, elektronskih knjig in rezerviranega ter naročenega gradiva, kateremu roka vračila ne podaljšujemo. Rok izposoje je treba podaljšati pred njegovim potekom.

Načini podaljšanja roka izposoje:
⦁ osebno s člansko izkaznico v knjižnici;
⦁ telefonsko z navedbo številke svoje članske izkaznice;
⦁ preko elektronske pošte izposoja@knjiznicalogatec.si;
⦁ elektronsko preko storitve »Moja knjižnica« ali aplikacije »mCOBISS«.

Gradivo, ki mu ni mogoče podaljšati roka izposoje:
⦁ gradivo, ki ga je v času roka izposoje rezerviral drug član;
⦁ gradivo, ki je zapadlo v opomin ali izterjavo;
⦁ v kolikor ima član knjižnice neporavnan dolg več kot 21 dni;
⦁ neknjižno gradivo.

Knjižničar lahko v izjemnih primerih po lastni presoji izposojevalni rok temu gradivu podaljša ali skrajša, uporabnika pa se ob izposoji o tem seznani.

31. člen
(omejitve pri izposoji gradiva)

Član knjižnice si lahko naenkrat izposodi poljubno število gradiva, omejitev izposoje na pet (5) enot velja za neknjižno gradivo (CD-ji CD-romi in DVD-ji) in omejitev na tri (3) enote za družabne igre iz Igroteke. Aplikacija Biblos dovoljuje izposojo hkrati štirih (4) e-knjig za štirinajst (14) dni brez možnosti podaljšave. Aplikacija Audibook dovoljuje izposojo hkrati pet (5) zvočnih knjig za štirinajst (14) dni brez možnosti podaljšave.

32. člen
(rezervacije in naročanje gradiva)

Član lahko knjižnično gradivo brezplačno rezervira ali naroči, in sicer praviloma do deset (10) naslovov hkrati. Gradivo mora prevzeti najkasneje v treh (3) obratovalnih dneh knjižnice po oddanem naročilu ali po prejemu obvestila o prispetju rezerviranega gradiva.

O razpoložljivosti prispelega rezerviranega gradiva knjižnica obvesti člana na način, ki ga je izbral ob vpisu v knjižnico (osebno, po telefonu, elektronska pošta, SMS oziroma potisno obvestilo).

Če član rezerviranega ali naročenega gradiva ne potrebuje več in ne prekliče rezervacije ali gradiva ne prevzame v predpisanem roku, knjižnica gradivo vrne v zbirko, uporabniku pa zaračuna strošek neprevzema. V primeru zlorabe storitve naročanja in rezerviranja gradiva se članu odvzame možnost te storitve.

Član, ki prosto gradivo elektronsko izposodi ima prednost pred morebitno fizično izposojo.

33. člen
(medknjižnična izposoja)

Član knjižnice lahko gradivo naroča iz drugih knjižnic preko medknjižnične izposoje. Matična knjižnica dosledno upošteva zahteve knjižnice, ki je gradivo izposodila. Medknjižnična izposoja se zaračunava po veljavnem ceniku.

Knjižnica po medknjižnični izposoji posreduje lastno gradivo drugim knjižnicam. Posamezni knjižnici izposodimo samo en izvod določenega naslova. Rok izposoje gradiva iz knjižnice je praviloma 21 dni. Pooblaščeni knjižničar za medknjižnično izposojo lahko po potrebi rok izposoje skrajša ali podaljša.

34. člen
(zamudnina)

Za gradivo, ki ga član ni pravočasno vrnil v knjižnico in mu je potekel rok izposoje, knjižnica članu zaračuna zamudnino.

Zamudnina se beleži za vsak dan zamude, in sicer za dneve, ko knjižnica obratuje, in za vsako enoto izposojenega gradiva posebej v višini, ki je določena v veljavnem ceniku knjižnice. Član je dolžan poravnati tudi stroške opominov, ki jih je knjižnica odposlala, ne glede na to, ali je opomin že prejel. Stroški zamudnin in opominov se seštevajo.

35. člen
(poravnava dolga)

Član lahko poravna članarino ali evidentirano terjatev v katerikoli enoti knjižnice.

Člani knjižnice lahko pisno z obrazložitvijo zaprosijo za poravnavo finančnih obveznosti v več obrokih. Član knjižnice lahko v primeru nepredvidenih dogodkov (elementarne nesreče, hospitalizacija ipd.) na podlagi utemeljene pisne prošnje in ob priloženih dokazilih zaprosi tudi za oprostitev plačila zamudnine. O poravnavi finančnih obveznostih ali oprostitvi plačila zamudnine odloči direktor knjižnice.

Članu, ki ima neporavnan dolg do knjižnice zabeležen več kot enaindvajset (21) dni, se omeji uporabo knjižničnih storitev.

36. člen
(opomini)

Za nevrnjeno gradivo pošlje knjižnica članu največ tri (3) opomine. Prvi (1.) opomin se pošlje po enaindvajsetem (21.) dnevu od izteka izposojevalnega roka, drugi (2.) opomin se pošlje po štirinajstem (14.) dnevu od 1. opomina, tretji (3.) opomin (opomin pred izterjavo) se pošlje po štirinajstem (14.) dnevu od 2. opomina.

Če po prejemu treh (3) opominov član v roku desetih (10) dni od datuma zadnjega odposlanega opomina gradiva še vedno ne vrne, knjižnica preda terjatev pooblaščeni agenciji za izterjavo. Za izterjavo gradiva in dolgov na domu lahko direktor pooblasti fizično ali pravno osebo, ki je pooblaščena za opravljanje izvršbe.

37. člen
(uporaba računalnikov)

Uporaba osebnih računalnikov in interneta je brezplačna. Uporaba računalnika za študijske in raziskovalne namene je prednostna.

Knjižnica omogoča članom uporabo računalnikov za dostop in pregledovanje spletnih vsebin na internetu, elektronske pošte ter za pisanje in oblikovanje besedil. Računalnike lahko uporabljajo tudi uporabniki knjižnice, ki niso njeni člani.

Uporabniki računalnikov se morajo pri knjižničarju predhodno registrirati s svojo člansko izkaznico ali ustreznim osebnim dokumentom.

Uporabnik računalnika je knjižničarja dolžan opozoriti na strojne in programske okvare na računalniku. Za povzročene okvare strojne in programske opreme, nastale v času njegove uporabe računalnika, je materialno odgovoren uporabnik računalnika.

38. člen
(omejitve pri uporabi računalnikov)

Pri uporabi računalnikov veljajo določene omejitve:
⦁ uporaba računalnikov na Oddelku za mladino je namenjena le otrokom in mladim do 15. leta starosti;
⦁ prepovedano je vsako spreminjanje nastavitev in nalaganje programov;
⦁ shranjevanje podatkov na računalnik ni dovoljeno;
⦁ knjižničar lahko uporabniku uporabo računalnika časovno omeji;
⦁ prepovedano je brskanje po spletnih straneh s pornografsko vsebino in po straneh, ki prikazujejo nasilje, ter spletno komuniciranje z uporabo sovražnega govora – za zlorabo s strani uporabnikov knjižnica ne odgovarja;
⦁ uporabniki računalnikov lahko tiskajo dokumente po veljavnem ceniku.

39. člen
(kopiranje in skeniranje gradiva)

Knjižnica omogoča kopiranje ali skeniranje gradiva v enotah z ustrezno tehnično opremo in v skladu z določili Zakona o avtorski in sorodnih pravicah. Knjižnica ni odgovorna za morebitne kršitve Zakona o avtorski in sorodnih pravicah v primeru, ko si uporabnik kopira ali skenira gradivo sam.

Arhivskega gradiva in gradiva, ki je zaradi velikosti formata, slabe vezave ali morebitnih drugih poškodb neprimerno za reproduciranje, knjižnica ne fotokopira niti skenira.

Fotokopije in skeniranje knjižnica zaračunava po veljavnem ceniku.

40. člen
(kršitve Pravilnika)

Uporabnike oziroma člane knjižnice, ki tudi po ustnih opozorilih večkrat kršijo Pravilnik in ne upoštevajo navodil knjižničarjev, lahko direktor s sklepom izključi iz članstva knjižnice oziroma prepove uporabo knjižničnega gradiva, opreme in prostorov, bodisi za določen čas bodisi trajno. Sklep o izključitvi prejmejo izključeni član in vse enote knjižnice.

41. člen
(uveljavitev pravilnika)

Ta Pravilnik začne veljati dne 1. 7. 2022. S tem dnem preneha veljati Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja Knjižnice Logatec z dne 11.3.2021 in ostali notranji predpisi knjižnice, ki so kakorkoli v nasprotju z določbami tega Pravilnika.

V Logatcu, 14. 3. 2022

Marko Zupanc,
direktor Knjižnice Logatec

(Skupno 875 obiskov, današnjih obiskov 1)